نمونه کار طراحی سایت گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نمونه کار طراحی سایت گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای سایت های انجمن، خبری، بلاگی و برگزار کننده همایش از طریق این سایت مناسب است و سورسی بهینه شده دارد که در صورت نیاز قابل توسعه است.